รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
Total Citations : 106
Total Publications : 326
Journal Name : Journal of Graduate Studies Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร, รศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JGSR
ISSN : 1905-1603
E-ISSN : 2697-4215
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : udomchantima@gmail.com, udom.chan@mcu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
9
12
5
9
27
28
5
2
1
Publication
14
44
0
21
30
44
42
47
0
0
Citation / Publication
0
0.2
0
0.24
0.3
0.61
0.67
0.11
0
0