รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์
Journal Name : Journal of Graduate Studies Review
ชื่อบรรณาธิการ : พระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร, รศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JGSR
ISSN : 1905-1603
E-ISSN : 2697-4215
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๗๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : udomchantima@gmail.com, udom.chan@mcu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :