รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
Journal Name : Journal of Graduate Studies Review Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus
ชื่อบรรณาธิการ : พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์, ผศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JGRP
ISSN : 2408-2457
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 111 ม.5 ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ 54000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ / Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Phrae Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jgsr.phrae@gmail.com
Website : http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/JGMP
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :