รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์
Total Citations : 2
Total Publications : 277
Journal Name : Journal of Graduate Review Nakhon Sawan Buddhist College
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: jgrnsbc
ISSN : 2286-9301
E-ISSN : 2673-0596
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 999 ม.6 ถ.พวงทอง ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
เจ้าของ : วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : mcu.nakhonsawan@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jgsnsbc-journal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
42
45
44
46
100
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0.02
0.02
0
0
0
0
0
0