รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
Journal Name : Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus
ชื่อบรรณาธิการ : พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต, รศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JGMCUKK
ISSN : 2539-6757
E-ISSN : 2822-2085
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น / Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jgmcukk@gmail.com, anuthidaaoy2536@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :