รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น
Total Citations : 9
Total Publications : 283
Journal Name : Journal of Graduate MCU Khonkaen Campus
ชื่อบรรณาธิการ : พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JGMCUKK
ISSN : 2539-6757
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 30 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น / Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Khon Kaen Campus
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jgmcukk@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jg-mcukk/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
5
3
1
0
Publication
0
0
0
0
16
17
50
178
22
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.1
0.02
0.05
0