รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารประชากรศาสตร์
Journal Name : Journal of Demography
ชื่อบรรณาธิการ : ศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-2143
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมะ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / College of Population Studies, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal.cps@chula.ac.th
Website : http://www.cps.chula.ac.th/newcps/journal.php
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :