รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารประวัติศาสตร์
Journal Name : Journal of History
ชื่อบรรณาธิการ : สัญญา ชีวะประเสริฐ
ชื่อย่อของวารสาร : วป มศว
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-1902
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : nattapol@swu.ac.th
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOH/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :