รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
Total Citations : 1
Total Publications : 87
Journal Name : Thammasat Journal of History
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TU J HIST
ISSN : 2408-0829
E-ISSN : 2672-9903
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ ปรัชญา และวรรณคดีอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Department of History, Philosophy and English Literature, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hist_journal@arts.tu.ac.th
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/thammasat_history
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Publication
0
11
13
12
13
14
12
12
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.07
0
0
0
0