รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Total Citations : 85
Total Publications : 429
Journal Name : North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารประสาทวิทยาศาสตร์
Abbreviation Name: North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ISSN : 1905-6729
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : somtia@kku.ac.th, lratta@kku.ac.th
Website : https://neurosci.kku.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Neuroscience
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
8
5
4
0
4
3
0
1
0
0
Publication
17
19
20
39
18
14
22
35
0
0
Citation / Publication
0.47
0.26
0.2
0
0.22
0.21
0
0.03
0
0