รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Journal Name : North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. พญ.วรินทร พุทธรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-6729
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : somtia@kku.ac.th, lratta@kku.ac.th
Website : https://www.ne-neurosci.com/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Neuroscience
หมายเหตุ :