รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Journal Name : North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.พญ.วรินทร พุทธรักษ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารประสาทวิทยาศาสตร์
Abbreviation Name: North-Eastern Thai Journal of Neuroscience
ISSN : 1905-6729
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : somtia@kku.ac.th, lratta@kku.ac.th
Website : https://neurosci.kku.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Neuroscience
หมายเหตุ :