รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
Total Citations : 15
Total Publications : 250
Journal Name : Thai Journal of Neurology
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
Abbreviation Name: Thai Journal of Neurology
ISSN : 2228-9801
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nstt2004@gmail.com
Website : http://neurothai.org/content_news_l.php?sec_slug=sec_journal
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Neuroscience
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
1
3
3
5
1
2
0
0
Publication
0
27
30
32
36
52
29
24
0
0
Citation / Publication
0
0
0.03
0.09
0.08
0.1
0.03
0.08
0
0