รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
Journal Name : Thai Journal of Neurology
ชื่อบรรณาธิการ : นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
Abbreviation Name: Thai Journal of Neurology
ISSN : 2228-9801
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เจ้าของ : สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nstt2004@gmail.com
Website : https://www.thaijoneuro.com/home
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Neuroscience
หมายเหตุ :