รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารปาริชาต
Total Citations : 221
Total Publications : 613
Journal Name : Parichart Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PRCJ
ISSN : 0857-0884
E-ISSN : 2651-0804
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองจัดการวารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์ 0-7460-9600 ต่อ 7250-4
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : research.tsu@gmail.com or parichartjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
15
15
22
21
48
15
5
1
0
0
Publication
34
22
20
21
70
51
30
30
10
0
Citation / Publication
0.44
0.68
1.1
1
0.69
0.29
0.17
0.03
0
0