รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารปาริชาต
Journal Name : Parichart Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Anin Puttichot
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: PRCJ
ISSN : 0857-0884
E-ISSN : 2651-0804
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research and Development Institute Thaksin University 222 M. 2 Ban-Prao sub-district, Pa-Pra-Yom district, Phatthalung province, Thailand, 93210
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยทักษิณ / Thaksin University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : research.tsu@gmail.com; parichartjournal@gmail.com; phatchalinj@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :