รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
Journal Name : Journal of Thai Ombudsman
ชื่อบรรณาธิการ : นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTO
ISSN : 1685-3865
E-ISSN : 2651-2394
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เจ้าของ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / Office of the Ombudsman Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : anyapatch@ombudsman.go.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ombudsman
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 (Vol.1 No.1 2008) เป็นต้นไป
  • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา | Journal of Ombudsman