รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน
Total Citations : 29
Total Publications : 190
Journal Name : Journal of Thai Ombudsman
ชื่อบรรณาธิการ : นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JTO
ISSN : 1685-3865
E-ISSN : 2651-2394
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เจ้าของ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / Office of the Ombudsman Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
โทรศัพท์ : 0 2141 9146
Email : anyapatch@ombudsman.go.th
Website : http://192.168.3.19/main.php?filename=Journals
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ : เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551 (Vol.1 No.1 2008) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
2
0
8
0
2
1
0
0
0
Publication
15
19
20
18
16
13
14
10
0
0
Citation / Publication
0.13
0.11
0
0.44
0
0.15
0.07
0
0
0