รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
Journal Name : Nursing Journal of the Ministry of Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข
ชื่อย่อของวารสาร : พ.ส.
Abbreviation Name: NJPH
ISSN : 0857-3743
E-ISSN : 2673-0693
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : n.tnaph@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tnaph
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as ISSN : วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข | Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health