รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข
Total Citations : 273
Total Publications : 431
Journal Name : Nursing Journal of the Ministry of Public Health
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข
ชื่อย่อของวารสาร : พ.ส.
Abbreviation Name: NJPH
ISSN : 0857-3743
E-ISSN : 2673-0693
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข อาคาร 4 ชั้น 7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / The Nurse Alumni Association of the Ministry of Public Health
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : n.tnaph@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/tnaph/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0857-3743, วารสารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข | Journal of the Nurse Alumni Association of Ministry of Public Health

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
48
53
25
75
23
27
7
4
1
0
Publication
29
30
35
46
44
64
35
44
50
0
Citation / Publication
1.66
1.77
0.71
1.63
0.52
0.42
0.2
0.09
0.02
0