รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 71
Total Publications : 115
Journal Name : Engineering and Applied Science Research
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Prinya Chindaprasirt
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Eng Appl Sci Res
ISSN : 2539-6161
E-ISSN : 2539-6218
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการ Engineering and Applied Science Research ตึกเพียรวิจิตร (ชั้น 7) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Engineering, Khon Kean University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : prinya@kku.ac.th, kku.enjournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/easr/index
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0125-8273, วิศวกรรมสาร มข. | KKU Engineering Journal

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
3
7
9
3
7
3
7
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
38
44
33
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.08
0.16
0
0