รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal Name : Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
ชื่อบรรณาธิการ : Assist.Prof.Dr. Surasak Treenai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JNSCU
ISSN : 0858-1231
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Nursing, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jnscu@chula.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/CUNS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :