รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Total Citations : 281
Total Publications : 780
Journal Name : Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
ชื่อบรรณาธิการ : Assist.Prof.Dr. Surasak Treenai
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JNSCU
ISSN : 0858-1231
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 11 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Nursing, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jnscu@chula.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/CUNS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
15
5
8
22
17
21
1
2
0
0
Publication
35
32
36
36
36
36
19
28
0
0
Citation / Publication
0.43
0.16
0.22
0.61
0.47
0.58
0.05
0.07
0
0