รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Journal Name : Journal of Nursing Siam University
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Pattraporn Arunyapak
ชื่อย่อของวารสาร : วพมส
Abbreviation Name: JNSU
ISSN : 1513-5454
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10163Siam University, 38 Petchkasem Road Phasi-charoen District, Bangkok 10163
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Faculty of Nursing, Siam University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsiamns@siam.edu, suleemas.ang@siam.edu
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :