รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Journal Name : Journal of Nursing Science and Health
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Darunee Jong-udomkarn (ศ. ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Journal of Nursing Science & Health
ISSN : 0125-7021
E-ISSN : 2822-1133
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Nursing, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal.nu@gmail.com, darjon@kku.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 0125-7021
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.32 No.1 (2009)