รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ
Total Citations : 457
Total Publications : 610
Journal Name : Journal of Nursing Science and Health
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr.Darunee Jong-udomkarn
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Journal of Nursing Science & Health
ISSN : 0125-7021
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / Faculty of Nursing, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal.nu@gmail.com, darjon@kku.ac.th
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nah
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Journal of Faculty of Nursing, KKU.

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
101
65
50
38
28
30
8
0
0
0
Publication
60
60
60
60
60
60
15
60
0
0
Citation / Publication
1.68
1.08
0.83
0.63
0.47
0.5
0.53
0
0
0