รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
Total Citations : 203
Total Publications : 453
Journal Name : Songklanagarind Journal of Nursing
ชื่อบรรณาธิการ : Professor Dr. Sasitorn Phumdoung
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Songklanagarind J Nurs.
ISSN : 0125-8958
E-ISSN : 2697-6498
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Nursing, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : sjnpsu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
24
22
14
30
38
38
17
2
0
0
Publication
17
16
20
35
61
72
56
53
47
0
Citation / Publication
1.41
1.38
0.7
0.86
0.62
0.53
0.3
0.04
0
0