รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
Total Citations : 639
Total Publications : 376
Journal Name : Songklanagarind Journal of Nursing
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Pajongsil Perngmark
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Songklanagarind J Nurs.
ISSN : 0125-8958
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Nursing, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : sjnpsu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
54
47
55
77
51
50
26
3
0
Publication
16
17
16
20
35
61
72
56
11
12
Citation / Publication
0.5
3.18
2.94
2.75
2.2
0.84
0.69
0.46
0.27
0