รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
Journal Name : Songklanagarind Journal of Nursing
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Sasitorn Phumdoung
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Songklanagarind J Nurs.
ISSN : 0125-8958
E-ISSN : 2697-6498
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Nursing, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sjnpsu@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2985-0061