รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์
Total Citations : 749
Total Publications : 419
Journal Name : Songklanagarind Journal of Nursing
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Pajongsil Perngmark
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Songklanagarind J Nurs.
ISSN : 0125-8958
E-ISSN : 2697-6498
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา 90112
เจ้าของ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / Faculty of Nursing, Prince of Songkla University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : sjnpsu@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/nur-psu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
61
52
66
93
74
71
40
14
1
0
Publication
17
16
20
35
61
72
56
53
13
0
Citation / Publication
3.59
3.25
3.3
2.66
1.21
0.99
0.71
0.26
0.08
0