รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
Total Citations : 54
Total Publications : 186
Journal Name : Thai Red Cross Nursing Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TRCN J
ISSN : 1906-7925
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย / Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@stin.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/trcnj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
7
9
2
0
17
10
4
5
0
0
Publication
10
10
12
26
21
28
27
32
20
0
Citation / Publication
0.7
0.9
0.17
0
0.81
0.36
0.15
0.16
0
0