รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
Total Citations : 130
Total Publications : 186
Journal Name : Thai Red Cross Nursing Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TRCN J
ISSN : 1906-7925
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย / Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journal@stin.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/trcnj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
3
11
25
9
8
36
16
4
2
1
Publication
0
10
10
12
26
21
28
27
32
20
Citation / Publication
0
1.1
2.5
0.75
0.31
1.71
0.57
0.15
0.06
0.05