รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย
Journal Name : Thai Red Cross Nursing Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.เต็มดวง บุญเปี่ยมศักดิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TRC Nurs J
ISSN : 1906-7925
E-ISSN : 3027-6489
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 1873 ถ.พระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย / Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal@stin.ac.th
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/trcnj
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :
  • Formerly known as Abbrev Name Eng : TRCN J