รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
Journal Name : Thai Journal of Cardio-Thoracic Nursing
ชื่อบรรณาธิการ : Assist. Prof. Dr. Duangkamol Wattradul
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก
Abbreviation Name: Thai J. Cardio-Thorac Nurs.
ISSN : 0857-605X
E-ISSN : 2672-9474
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 39 หมู่ 9 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย / Thai Cardiovascular - Thoracic Nurses Association
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : d_wattradul@yahoo.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/journalthaicvtnurse
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :