รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
Journal Name : Thai Journal of Botany
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย
ชื่อย่อของวารสาร : ว.พฤกษศาสตร์ไทย
Abbreviation Name: TJB
ISSN : 1906-7038
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เจ้าของ : สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pranom@kku.ac.th,chantaranothai@gmail.com
Website : http://www.qsbg.or.th/bot/default.aspx
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :