รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพฤกษศาสตร์ไทย
Total Citations : 172
Total Publications : 248
Journal Name : Thai Journal of Botany
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย
ชื่อย่อของวารสาร : ว.พฤกษศาสตร์ไทย
Abbreviation Name: TJB
ISSN : 1906-7038
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
เจ้าของ : สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pranom@kku.ac.th,chantaranothai@gmail.com
Website : http://www.qsbg.or.th/bot/default.aspx
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
21
42
21
12
7
8
2
0
0
0
Publication
14
35
39
44
18
24
22
8
2
0
Citation / Publication
1.5
1.2
0.54
0.27
0.39
0.33
0.09
0
0
0