รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
Journal Name : Journal of Gerontology and Geriatric Medicine
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Sajee Sattayut, Ph.D. (รศ. ทพญ. ดร.ศจี สัตยุตม์)
ชื่อย่อของวารสาร : วพวส.
Abbreviation Name: J Gerontol Geriatr Med
ISSN : 1513-4695
E-ISSN : 2697-4509
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกหอพักพยาบาล 3 ชั้น 7 เลขที่ 2 ถนนวังหลังแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เจ้าของ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.ggm@gmail.com
Website : http://journalggm.org/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :