รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพฤติกรรมศาสตร์
Total Citations : 705
Total Publications : 240
Journal Name : Journal of Behavioral Science
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JBS
ISSN : 1686-1442
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kornwika@g.swu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/BSRI
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
49
42
50
27
17
16
18
1
1
0
Publication
19
12
22
18
20
23
19
18
0
0
Citation / Publication
2.58
3.5
2.27
1.5
0.85
0.7
0.95
0.06
0
0