รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Journal Name : Journal of Behavioral Science for Development
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JBSD
ISSN : 2228-9453
E-ISSN : 2651-2319
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jbsdeditor@gmail.com
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :