รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Total Citations : 222
Total Publications : 222
Journal Name : Journal of Behavioral Science for Development
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ปิยดา สมบัติวัฒนา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JBSD
ISSN : 2228-9453
E-ISSN : 2651-2319
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jbsdeditor@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
18
21
17
34
32
17
24
11
2
1
Publication
16
11
21
24
19
31
29
19
18
7
Citation / Publication
1.13
1.91
0.81
1.42
1.68
0.55
0.83
0.58
0.11
0.14