รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
Total Citations : 35
Total Publications : 234
Journal Name : Journal of Behavioral Science for Development
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JBSD
ISSN : 2228-9453
E-ISSN : 2651-2319
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Behavioral Science Research Institute, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jbsdeditor@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
3
2
2
5
3
4
7
0
0
0
Publication
11
21
24
19
31
29
19
18
19
0
Citation / Publication
0.27
0.1
0.08
0.26
0.1
0.14
0.37
0
0
0