รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพลังงาน
Journal Name : Journal of Energy
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-0818
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารพลังงานสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Energy Research Institute, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : library@eri.chula.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์