รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพลังงาน
Total Citations : 1
Total Publications : 17
Journal Name : Journal of Energy
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-0818
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บรรณาธิการวารสารพลังงานสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Energy Research Institute, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : library@eri.chula.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0