รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
Total Citations : 592
Total Publications : 406
Journal Name : NIDA Development Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr. Wariya Lamlert
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NDJ
ISSN : 0125-3689
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : journal@nida.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/NDJ
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ | Thai Journal of Development Administration.

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
42
21
30
13
14
10
2
1
0
0
Publication
34
32
36
27
26
40
38
12
0
0
Citation / Publication
1.24
0.66
0.83
0.48
0.54
0.25
0.05
0.08
0
0