รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Journal Name : PSDS Journal of Development Studies, Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารพัฒนศาสตร์
Abbreviation Name: PSDS Journal of Development Studies
ISSN : 2630-0680
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : psdsjournal.tu@gmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :
  • เริ่มใช้ Print ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 (Vol.1 No.1 2018) เป็นต้นไป
  • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1686-3690, วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร | Journal of Graduate Volunteer Centre