รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต
Journal Name : Journal of Rangsit University : Teaching and Learning
ชื่อบรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JRTL
ISSN : 1905-7881
E-ISSN : 2651-1584
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ห้อง 1-602(C) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต / Research Institute Of Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jrtl@rsu.ac.th, kanchana.ch@rsu.ac.th
Website : https://jrtl.rsu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :