รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาสังคม
Journal Name : Journal of Social Development
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Dr.Somsak Samakkeethum
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSD
ISSN : 0859-2667
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / School of Social and Environmental Development, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsdnida@hotmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2985-0509, eISSN: 2985-0517