รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาสังคม
Total Citations : 279
Total Publications : 219
Journal Name : Journal of Social Development
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr.Pongthep Chandasuwan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSD
ISSN : 0859-2667
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / School of Social and Environmental Development, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsdnida@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsd
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
23
12
9
33
15
16
8
3
0
0
Publication
13
14
14
15
22
18
17
23
10
0
Citation / Publication
1.77
0.86
0.64
2.2
0.68
0.89
0.47
0.13
0
0