รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาสังคม
Total Citations : 72
Total Publications : 230
Journal Name : Journal of Social Development
ชื่อบรรณาธิการ : Professor Dr.Duchduen Bhanthumnavin
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSD
ISSN : 0859-2667
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / School of Social and Environmental Development, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsdnida@hotmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
7
1
6
12
0
3
1
0
0
0
Publication
14
14
15
22
18
17
23
21
0
0
Citation / Publication
0.5
0.07
0.4
0.55
0
0.18
0.04
0
0
0