รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาสังคม
Total Citations : 263
Total Publications : 219
Journal Name : Journal of Social Development
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof.Dr.Pongthep Chandasuwan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JSD
ISSN : 0859-2667
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ / School of Social and Environmental Development, National Institute of Development Administration
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : jsdnida@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsd
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
7
23
12
9
26
15
14
4
2
0
Publication
13
13
14
14
15
22
18
17
23
10
Citation / Publication
0.54
1.77
0.86
0.64
1.73
0.68
0.78
0.24
0.09
0