รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
Journal Name : Journal of Technical Education Development
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J-TED
ISSN : 0857-5452
E-ISSN : 2651-2238
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 อาคาร 76 ถนนประชาราษฎร์ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เจ้าของ : สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jintana.t@ited.kmutnb.ac.th
Website : https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jted/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :