รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
Journal Name : Phikun Journal, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารพิกุล
Abbreviation Name: Phikun Journal
ISSN : 0858-527X
E-ISSN : 2730-3152
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 69 หมู่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / Faculty of Humanities and Social Sciences, Kamphaeng Phet Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pjkpru@gmail.com
Website : https://huso.kpru.ac.th/phikun-journal/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :