รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพิฆเนศวร์สาร
Total Citations : 7
Total Publications : 222
Journal Name : Phikanate Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.สนิท สัตโยภาส
ชื่อย่อของวารสาร : ว.พิฆเนศวร์
Abbreviation Name: Ganesha J.
ISSN : 1686-7467
E-ISSN : 2651-141X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการพิฆเนศวร์สาร บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  / Graduate School, Chiang Mai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : phikanatesan@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
0
1
0
2
3
0
0
0
Publication
0
23
28
29
28
27
29
30
28
0
Citation / Publication
0
0.04
0
0.03
0
0.07
0.1
0
0
0