รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพิฆเนศวร์สาร
Journal Name : Ganesha Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคำ
ชื่อย่อของวารสาร : ว.พิฆเนศวร์
Abbreviation Name: Ganesha J.
ISSN : 1686-7467
E-ISSN : 2651-141X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบรรณาธิการพิฆเนศวร์สาร บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 13 อาคาร 27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  / Graduate School, Chiang Mai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : phikanatesan@gmail.com
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :