รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 39
Total Publications : 382
Journal Name : Engineering Transactions
ชื่อบรรณาธิการ : Associate Professor Dr. Smith Eiamsa-ard
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ENG. TRANS
ISSN : 0859-9238
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เจ้าของ : Mahanakorn University of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mutengineer@gmail.com
Website : http://www.engtrans.mut.ac.th/Home/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Energy / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
0
1
1
1
2
0
0
0
0
Publication
10
13
15
16
24
19
15
22
1
0
Citation / Publication
0.4
0
0.07
0.06
0.04
0.11
0
0
0
0