รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Engineering Transactions
ชื่อบรรณาธิการ : Associate Professor Dr. Smith Eiamsa-ard
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ENG. TRANS
ISSN : 0859-9238
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เจ้าของ : Mahanakorn University of Technology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mutengineer@gmail.com
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ET
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemical Engineering / Energy / Engineering
หมายเหตุ :