รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพิษวิทยาไทย
Journal Name : Thai Journal of Toxicology
ชื่อบรรณาธิการ : อ.ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Thai J Toxicol
ISSN : 0857-264X
E-ISSN : 2697-6307
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : หน่วยพิษวิทยาทางอาหารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล25/25 ถนนพุทธมณฑล 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170โทร: 0 2-800-2380โทรสาร: 0 2-441-9344
เจ้าของ : สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย / Thai Society of Toxicology
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : monruedee.suk@mahidol.edu; thaijtox2020@gmail.com
Website : https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiJToxicol
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
หมายเหตุ :