รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
Journal Name : Songklanakarin Journal of Plant Science
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สมปอง เตชะโต
ชื่อย่อของวารสาร : ว.พืชศาสตร์สงขลานครินทร์
Abbreviation Name: Songklanakarin J. Pl. Sci.
ISSN : 2351-0846
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เจ้าของ : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nr-sjps@group.psu.ac.th, sjps.psu@gmail.com
Website : www.sjplantscience.com
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :