รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์
Total Citations : 129
Total Publications : 205
Journal Name : Songklanakarin Journal of Plant Science
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สมปอง เตชะโต
ชื่อย่อของวารสาร : ว.พืชศาสตร์สงขลานครินทร์
Abbreviation Name: Songklanakarin J. Pl. Sci.
ISSN : 2351-0846
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงษ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เจ้าของ : ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : nr-sjps@group.psu.ac.th, sjps.psu@gmail.com
Website : http://www.natres.psu.ac.th/Department/PlantScience/sjps/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
31
24
47
16
8
2
0
0
Publication
0
0
33
33
37
49
50
3
0
0
Citation / Publication
0
0
0.94
0.73
1.27
0.33
0.16
0.67
0
0