รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
Journal Name : Mekong Chi Mun Art and Culture Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.สราวดี ณ หนองคาย
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
Abbreviation Name: MCMAC Journal
ISSN : 2408-1639
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เจ้าของ : ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : isanmove@gmail.com
Website : http://mcmac.udru.ac.th
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :