รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา
Journal Name : Journal of Buddhist Studies
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ส่งเสริม แสงทอง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JBS
ISSN : 1905-534X
E-ISSN : 2697-3995
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 139 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jbs@mcu.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :