รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Journal Name : Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Bud Stud Chula
ISSN : 0858-8325
E-ISSN : 2651-219X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารพุทธศาสน์ศึกษา ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10330
เจ้าของ : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : cubs@chula.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :