รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารพุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Total Citations : 29
Total Publications : 179
Journal Name : Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: J Bud Stud Chula
ISSN : 0858-8325
E-ISSN : 2651-219X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานวารสารพุทธศาสน์ศึกษา ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 10330
เจ้าของ : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : cubs@chula.ac.th
Website : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
Publication
9
11
11
11
12
12
18
16
0
0
Citation / Publication
0
0
0.36
0
0
0
0
0
0
0