รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Total Citations : 1
Total Publications : 87
Journal Name : Journal of Language, Religion and Culture
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุมแสง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: LRC
ISSN : 2586-808X
E-ISSN : 2697-5637
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ งานสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  / Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : budhpr@kku.ac.th, amporu@kku.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/gshskku
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560 (Vol.6 No.1 2017) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 1906-0769, วารสารบัณฑิตศึกษามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  0
  0
  0
  0
  1
  0
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  20
  28
  21
  18
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0
  0.05
  0
  0
  0
  0