รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารภาษาปริทัศน์
Journal Name : Pasaa Paritat Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์
ชื่อย่อของวารสาร : ภาษาปริทัศน์
Abbreviation Name: Pasaa Paritat
ISSN : 2286-9972
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเปรมปุรฉัตร ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University Language Institute
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : pasaaparitatjournal@chula.ac.th
Website : https://so07.tci-thaijo.org/index.php/PasaaParitat/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ : Formerly known as: ISSN : 0857-7285