รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารภาษาและวรรณคดีไทย
Total Citations : 0
Total Publications : 33
Journal Name : Journal of Thai Language and Literature
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0857-037X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : Thaneerat.j@chula.ac.th, Thaneerat_j@hotmail.com, thlanglitjournal@gmail.com
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/THlanglit
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
10
5
0
0
10
8
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0