รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารภาษาและวัฒนธรรม
Journal Name : Journal of Language and Culture
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.เกียรติคุณ ดร. สุวิไล เปรมศรีรัตน์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JLC
ISSN : 0125-6424
E-ISSN : 2697-4606
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
เจ้าของ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล / Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : lcjournalmu@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLC/about
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :