รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์
Journal Name : Humanities Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อ.รัตนพล ชื่นค้า
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-3485
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Humanities, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : fhumira@ku.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 222, eISSN: 222