รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์
Total Citations : 197
Total Publications : 333
Journal Name : Humanities Journal
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-3485
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / Faculty of Humanities, Kasetsart University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : fhumira@ku.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ | Manutsayasat Wichakan ตั้งแต่ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.26 No.1 2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
19
21
10
10
8
16
11
1
0
0
Publication
24
32
23
22
21
25
29
0
0
0
Citation / Publication
0.79
0.66
0.43
0.45
0.38
0.64
0.38
0
0
0