รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Journal Name : Humanities Journal (Graduate School), Ramkhamhaeng University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.วิโรจ นาคชาตรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HJGSRU
ISSN : 2286-7457
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : wanvi2@hotmail.com
Website : https://so08.tci-thaijo.org/index.php/ghuru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :