รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Journal Name : Journal of Humanities Naresuan University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ. ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHNU
ISSN : 3027-6101
E-ISSN : 2985-2544
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / Faculty of Humanities, Naresuan University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : humanjournal@hotmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1686-445X, eISSN: 2672-9547