รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
Total Citations : 65
Total Publications : 233
Journal Name : Manutsat Paritat : Journal of Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง
ชื่อย่อของวารสาร : มษป
Abbreviation Name: JHU
ISSN : 0125-2690
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hmparitat@gmail.com
Website : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/hm/index
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
0
2
1
3
3
1
0
0
0
Publication
13
14
15
15
13
15
7
14
0
6
Citation / Publication
0.08
0
0.13
0.07
0.23
0.2
0.14
0
0
0