รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์
Journal Name : Manutsat Paritat : Journal of Humanities
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.สกุลรัตน์ วรธำรง
ชื่อย่อของวารสาร : มษป
Abbreviation Name: MPJH
ISSN : 0125-2690
E-ISSN : 2730-2520
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mpjhthaijo@gmail.com
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/mpjh/index/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :