รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ
Total Citations : 1
Total Publications : 87
Journal Name : NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : นาวาอากาศเอกหญิง ศ.กัญจน์ณิชา ประเสริฐศรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NKRAFA.HSJ.
ISSN : 2408-1671
E-ISSN : 2651-0677
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 171/1 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
เจ้าของ : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช / Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : apirak_po@rtaf.mi.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/KANNICHA
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
11
10
12
13
8
10
11
12
0
Citation / Publication
0
0
0.1
0
0
0
0
0
0
0