รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ
Journal Name : NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : นาวาอากาศเอกหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมรัตน์ ยิ่งพิสุทธิ์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: NKRAFA.HSJ.
ISSN : 2408-1671
E-ISSN : 2651-0677
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 171/1 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
เจ้าของ : โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช / Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : apirak_po@rtaf.mi.th
Website : https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KANNICHA
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :