รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Journal Name : Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จิตศิริน ก้อนคง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2408-1256
E-ISSN : 2465-5392
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalhss@psru.ac.th
Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | Humanities and Social Sciences Journal of Pibulsongkram Rajabhat University ตั้งแต่ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป