รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Total Citations : 52
Total Publications : 141
Journal Name : Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.จิตศิริน ก้อนคง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2408-1256
E-ISSN : 2465-5392
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อาคารศรีพิบูล 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เจ้าของ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม / Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : journalhss@psru.ac.th
Website : http://www.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
5
7
6
11
20
3
0
0
Publication
0
0
0
16
22
27
34
42
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.44
0.27
0.41
0.59
0.07
0
0