รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.ผณินทรา ธีรานนท์
ชื่อย่อของวารสาร : มน-มพ
Abbreviation Name: SH-UP
ISSN : 2286-9395
E-ISSN : 2697-441X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิมหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hu.journal.up@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 2985-1769, eISSN: 2985-1777