รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Total Citations : 2
Total Publications : 108
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
ชื่อย่อของวารสาร : มน-มพ
Abbreviation Name: SH-UP
ISSN : 2286-9395
E-ISSN : 2697-441X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิมหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยพะเยา / University of Phayao
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hu.journal.up@gmail.com
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
Publication
0
0
0
17
15
16
30
30
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.07
0
0
0.03
0
0