รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Journal Name : Journal of Humanities and social Sciences, Rangsit University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-4563
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต / Faculty of Liberal Arts, Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kanthika.sriudom@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : เปลี่ยนชื่อวารสาร (ใหม่) คือ วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | Journal of Liberal Arts, Rangsit University ตั้งแต่ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2562 (Vol.14 No.2 2019) เป็นต้นไป