รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Total Citations : 119
Total Publications : 227
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.โกสุม สายใจ
ชื่อย่อของวารสาร : วรส.มรพ.
Abbreviation Name: RPU Journal
ISSN : 2408-2473
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
เจ้าของ : สำนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : kipoot@rpu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
1
1
2
23
28
33
23
7
0
Publication
0
0
0
0
19
44
34
62
51
17
Citation / Publication
0
0
0
0
1.21
0.64
0.97
0.37
0.14
0