รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
Journal Name : Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.อรุณี สำเภาทอง
ชื่อย่อของวารสาร : วรส.มรพ.
Abbreviation Name: RPU Journal
ISSN : 2408-2473
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
เจ้าของ : สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : kipoot@rpu.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rpu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :